K aplikácii zníženej sadzby 10 % na reštauračné a stravovacie služby vydalo FR SR Metodické usmernenie k uplatňovaniu zníženej sadzby dane v zmysle novely zákona o DPH účinnej od 1. 1. 2023, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Odborná verejnosť/ Metodické usmernenia/podoblasť Nepriame dane. Podrobnejšie informácie k chápaniu obsahu reštauračných a stravovacích služieb je možné získať. aj vo vyššie uvedených rozsudkoch SD EÚ (C-231/94, C-497/09, C-499/09, C-501/09 a C-502/09, C-703/19), ktoré je možné vyhľadať na internetovej stránke Súdneho dvora EÚ.

Nie, nie je to možné takto zjednodušene uviesť. Platiteľ DPH prevádzkujúci reštauráciu bude pri svojej činnosti od 1.1.2023 vo väčšine prípadoch uplatňovať zníženú sadzbu dane, ale nie je možné tvrdiť, že vo všetkých prípadoch. Ustanovenie § 85km ods. 10 novely zákona o DPH, ktoré zavádza zníženú sadzbu dane okrem iného aj na reštauračné a stravovacie služby, pri týchto službách nemá odvolávku na slovenský živnostenský zákon, ale na čl. 6 vykonávacieho nariadenia Rady EÚ č. 282 2011 z 15. marca 2011, podľa ktorého treba vykladať predmetné služby. Jednoduchý príklad na demonštráciu tohto rozdielu: Platiteľ DPH prevádzkujúci reštauráciu pri dodaní uvareného jedla, ktoré bude zákazníkom aj v priestoroch reštaurácii skonzumované, uplatní zníženú sadzbu dane 10 %, pretože v zmysle citovaného článku pôjde o poskytnutie reštauračnej služby – o dodanie pripraveného jedla vrátane vyššie vymenovaných podporných služieb. Ak si však také isté uvarené jedlo zákazník požiada vydať do „obedára“, v ktorom si ho odnesie, čiže bude dodané pripravené jedlo bez podporných služieb - uplatní sa 20 % sadzba dane, pretože v zmysle citovaného článku pôjde o dodanie tovaru.

Znížená sadzba dane sa bude uplatňovať pri samotnom podávaní jedál a tiež aj pri samotnom podávaní nápojov (alkoholických aj nealkoholických), vrátane ich rôznych kombinácií (bez rozdielu, či budú dodané v kaviarni, v reštaurácii, v motoreste, v závodnej jedálni, v bufete, v bare, vo vinárni, v pivárni, v cukrárni, atď..) za podmienky, že ich dodanie bude sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi okamžitú spotrebu takýchto jedál alebo nápojov. Poskytovanie jedla alebo nápojov alebo obidvoch predstavuje len časť celku, v ktorom prevládajú služby.

V prvom prípade bolo zákazníkovi dodané pripravené jedlo vrátane podporných služieb (obsluha, príbor, stôl, stolička, toalety), t.j. ide o reštauračnú službu a uplatní sa znížená sadzba dane, pričom na uvedené nemá vplyv, že nezjedenú časť pizze požaduje zákazník zabaliť, a že si ju vezme so sebou. V druhom prípade – pri rozvoze pizze ide o dodanie tovaru - zákazníkovi neboli poskytnuté podporné služby; doprava pizze k zákazníkovi nie je podpornou službou podľa čl. 6 vykonávacieho nariadenia.>

Áno, je to dôsledok toho, že v prvom prípade je poskytnutá reštauračná služba, ktorá podlieha 10 % DPH a v druhom prípade je dodaný tovar, ktorý podlieha 20 % DPH.

Áno, ale len v prípadoch, ak s poskytnutím predmetných nápojov a koláčov sú poskytnuté aj podporné služby. Ak by však napr. zákazník kúpil v kaviarni zákusky, ktoré by si požadoval zabaliť a zobral by ich so sebou, (bez poskytnutia podporných služieb), potom by išlo o predaj tovaru, pri ktorom by sa uplatnila základná sadzba dane 20 % DPH.

Základnú sadzbu dane 20 % - ide o dodanie tovaru.

Áno, za podmienky, že predmetné pochutiny budú poskytnuté vrátane podporných služieb, t.j. budú skonzumované za stolom v pohostinstve napr. s vysypaním do tanierika. Predaj pochutín bez podporných služieb podlieha 20 % sadzbe DPH.

Nie. V danom prípade poskytovanie jedla a nápojov sprevádzajú len elementárne zariadenia (pulty bez možnosti sedenia) vyžadujúce len minimálne ľudské nasadenie, neprevládajú prvky poskytovania služieb a teda nejde o dodanie reštauračných služieb, ale o dodanie tovaru, pri ktorom sa uplatní 20 % DPH. Viac vysvetlenia poskytnú rozsudky SD EÚ C-497 09, C-499 09, C-501 09.

V opísanom prípade pri podávaní jedál a nápojov vlastným zamestnancom a cudzím zamestnancom, ktorí ich skonzumujú v priestoroch prevádzky, prevládajú služby a daná poskytnutá reštauračná služba, v zmysle definície čl. 6 vykonávacieho nariadenia, podlieha zníženej sadzbe dane 10 %. Strava a nápoje, ktoré si cudzí zamestnanci odnesú so sebou v obedári, podlieha sadzbe dane 20%.

Áno, poskytnutá strava školským zamestnancom, ktorú aj v jedálni skonzumujú, podlieha od 01.01.2023 sadzbe dane 10%.

Nie, ide o predaj tovaru, ktorý podlieha 20 % sadzbe dane.

Nie, ide o predaj tovaru, ktorý podlieha 20 % sadzbe dane.

Áno, pri poskytovaní raňajok prevládajú služby a preto poskytnutá reštauračná služba, v zmysle definície čl. 6 vykonávacieho nariadenia, podlieha zníženej sadzbe dane 10%.

Áno, ide o dodanie tovaru, daný „balíček“ podlieha sadzbe dane 20%.

V prvom prípade ide podľa obsahu a prevahy poskytnutých služieb o dodanie stravovacích služieb v zmysle čl. 6 vykonávacieho nariadenia, ktoré od nového roku podliehajú zníženej sadzbe dane 10%. V druhom prípade, vzhľadom k tomu, že nie sú s jedlom poskytnuté podporné služby, ide o dodanie tovaru, ktoré podlieha sadzbe dane 20%.

Pri prijatí preddavku v roku 2022 za poskytnuté reštauračné služby vznikla platiteľovi DPH daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH – dňom prijatia platby a je povinný pri výpočte dane použiť platnú sadzbu dane v čase prijatia platby t. j. 20% DPH. Pri blokovaní do e-kasy pri predaji nápojov bude platiteľ DPH postupovať podľa odpovedi k otázke č. 17.

Pri odvode dane z prijatého preddavku bude cateringová spoločnosť postupovať podľa odpovedi k otázke č. 18. V novom roku 2023 vznikne cateringovej spoločnosti podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH daňová povinnosť dňom dodania služby, pričom v tom čase platnú 10 % sadzbu dane uplatní len na sumu základu dane, ktorý vypočíta ako rozdiel celkového základu dane poskytnutej služby (bez DPH) a základu dane z prijatého preddavku (bez DPH). T.j. časť ceny reštauračnej služby bude zdanená 20 % sadzbou dane a časť ceny 10 % sadzbou dane, čo je dôsledkom toho, že daňová povinnosť vznikla v starom i v novom roku a že novelou zákona o DPH došlo k zmene sadzby dane.